Top

Claessens Industrie Services Kapellen

Algemene Voorwaarden

Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgestelde afwijkingen zijn de onderstaande bepalingen van toepassing op al onze verkoopsovereenkomsten, bestekken en offertes. Door bestelling verklaart de koper deze voorwaarden te aanvaarden.

Wij wijzen alle verkoopsvoorwaarden af, die op documenten, uitgaande van de klant, voorkomen. Alleen onze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet.

Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

Bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor om deze op evenredige wijze aan te passen.

De facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders overeengekomen.

De facturen niet betaald binnen de 15 dagen na vervaldag, zullen vanaf de- vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten ten belope van 12% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadevergoeding en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 30,00.

De goederen blijven het eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico's.

Klachten moeten ons binnen de acht dagen na levering aangetekend toekomen, en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.

In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.